Általános Szerződési Feltételek

(Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető díjköteles webtárhely és szoftver valamint weboldalszerkesztő szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatára vonatkozó feltételeket.

Felhasználó lehet minden nagykorú, cselekvőképes, magyar illetve külföldi állampolgárságú természetes személy vagy egyéni vállalkozó illetve minden magyar illetve bármely külföldi székhelyű jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági tevékenységet üzletszerűen, vagy másodlagos jelleggel végző szervezet lehet.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét az ÁSZF tényleges elolvasására, tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF tartalmazza azon alapvető jogokat és kötelezettségeket, amelyek a jelen jogviszony tekintetében irányadóak lesznek.

Felhasználó a Honlap használatával illetve a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően átolvasta és annak tartalmát megértette, így annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja, azt magára nézve kötelezően érvényűnek tekinti.

1. Szolgáltató adatai

Név:

Webel Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím:

2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11.

Cégjegyzékszám:

13-09-213227

Bejegyző Bíróság neve:

Fővárosi Bíróság

Adószám:

29269738-2-13

Közösségi adószám:

HU29269738

Számlavezető pénzintézet neve:

UniCredit Bank

Számlaszám:

10918001-00000114-22590017

IBAN számlaszám:

HU49109180010000011422590017

E-mail cím:

info@wezzpage.hu

Telefonszám:

+36 70 408 1400

2. Általános rendelkezések

Szolgáltató Szolgáltatását kizárólag jelen ÁSZF - ben meghatározott feltételek alapján nyújtja, amely ÁSZF mindenkor hatályos szövege bárki számára korlátlanul elérhető az alábbi linken: www.wezzpage.hu/aszf

Szolgáltató Szolgáltatásának keretében és a jelen ÁSZF -ben meghatározottak szerint biztosítja a Felhasználó által kialakított egyedi weblap(ok)nak/honlap(ok)nak a szerver tárhelyet, a folyamatos tartalom frissítés lehetőségét és a kapcsolódó szoftvert.

A Felhasználó által megrendelhető és igénybe vehető csomagok és a bennük szereplő funkciók, korlátozások pontos listáját és részletes leírását Felhasználó a Honlapon vagy a következő linken keresztül tekintheti meg: www.wezzpage.hu/csomagjaink

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szolgáltatás, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó egyedi weboldalát/honlapját az általa biztosított szervereken üzemelteti. A Szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem a Szolgáltató tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

Szolgáltató haladéktalanul értesíti Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a Szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

3. A Szolgáltatás megrendelésének mente, feltételei

3.1. Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

Egyes szolgáltatások, így az előfizetői csomagok ingyenes próbaverziójának illetve díjköteles verziójának igénybevétele illetve megrendelése azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.

Regisztrálni kizárólag a Honlapon keresztül, on-line regisztráció útján lehetséges.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztráció során úgy nyilatkozik, hogy az ÁSZF –et elolvasta, későbbiekben nem hivatkozhat arra, hogy annak tartalmát vele ténylegesen nem ismertetették, vagy azt nem ismerte meg.

Felhasználó regisztrálni a kezdőoldalon található „Kipróbálom” feliratra vagy a Honlapon a „Regisztráció” feliratra kattintva tud. A regisztráció során Felhasználó köteles a regisztrációs adatlapot teljes körűen és szabályszerűen kitölteni és a jelen ÁSZF -et a kérelem elküldését megelőzően elolvasni azzal, hogy amennyiben azt nem fogadja el, úgy Szolgáltató nem fogadja el a regisztrációját és nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére sem.

A Felhasználó a regisztráció során a jelen ÁSZF rendelkezéseit a megfelelő rubrika „kipipálásával” fogadhatja el.

A Szolgáltató a regisztráció során a Szolgáltatás teljesítése érdekében az alábbi személyes adatokat rögzíti a Felhasználóról:

- Név

- Email cím

- Jelszó

Felhasználó az előfizetői csomagok megrendelésekor további, a számlázáshoz szükséges adatokat is köteles megadni Szolgáltató részére.

A regisztrációt követően Felhasználó megkapja a Start csomag 14 napos próbaverzióját, mely időtartam leteltét követően az előfizetés, vagyis a díjköteles csomag megrendeléséhez új regisztrációra már nincs szüksége a Felhasználónak. A próbaidőszak alatt vagy után bármely előfizetői csomag megvásárlására lehetőség van. Természetes személy csak teljesen cselekvőképes, nagykorú személy lehet, erre tekintettel az ilyen Felhasználó a Szolgáltató külön felhívására igazolni köteles nagykorúságát, illetve kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott adatok igazolásához szükséges dokumentumokról, okiratokról másolatot kérjen, amennyiben az a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató a honlapom és e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

3.1.1. Regisztráció törlése

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a „Profilom” menüponton belül megtalálható „Fiókom törlése” gombra kattintva, melyhez a Felhasználónak be kell jelentkeznie a Honlapra.

Felhasználó felhasználói adatai illetve az összes saját weboldala és annak tartalma is a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód és a Szolgáltatás újbóli igénybevételére ismételten regisztrációra van szükség.

Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy a saját weboldalait törölje, vagyis azokat, amelyeket a Szolgáltatás keretében, az előfizetett csomag alapján hozott létre. Ehhez nem kell mást tennie, minthogy a „Profilom /Weboldalam” menüponton belül megtalálható „Weboldalam törlése” gombra kattint. A saját weboldal törlését követően a weboldal tartalmának törlés előtti állapotba történő visszaállítására nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ennek megfelelően a Felhasználó köteles az adataiban történt bárminemű változást a bejelentkezést követően a saját fiókján belül módosítani.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa valótlanul, vagy tévesen megadott adatok tekintetében minden felelősség és jogkövetkezmény Őt terheli, így az ezen okból keletkező bárminemű kárért, vagy jogkövetkezményért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. Amennyiben a Felhasználó bármely adatszolgáltatási és adatmódosítási kötelezettségének nem tenne eleget és ezen okra visszavezethetően a Szolgáltatónak ebből adódóan bármilyen jellegű költsége, kára, többletkiadása keletkezne, úgy ezeket a Szolgáltató jogosult követelni a Felhasználótól.

A szerződés teljesítése során a Szolgáltatónak nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges – a mindenkori vonatkozó jogszabályi keretek között – a Felhasználótól további adatokat kérjen.

3.2. Al-domain, domain rendelkezésre bocsátása

Az ingyenes próbaidőszak alatt Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsát egy al-domain címet (x-y.wezzpage.hu), melyen keresztül el tudja érni a saját publikus weboldalát. Ha a Felhasználó a próbaidőszak alatt vagy után előfizet valamely csomagra, lehetősége van ezt az al-domain címet lecserélni egy egyedi domain névre, melyet Felhasználó kétféleképpen tud megtenni.

1. Felhasználó vagy a már meglévő domain-jét használja a Szolgáltatás igénybevétele során, mely esetben a Szolgáltató a saját domain használatára vonatkozó minden információról a Honlapon keresztül tájékoztatja a Felhasználót, vagy

2. a Szolgáltató biztosít részére egy a Szolgáltató tulajdonát képező domaint, azonban ez esetben a domain nem a Felhasználó saját neve alatt kerül regisztrálásra. Ez az opció díjköteles, mely díj a domain bérletéért fizetett összeg, melynek mértéke függ a domain fajtájától.

Minden olyan Felhasználó részére, aki 180 vagy 360 napos időtartamra fizet elő, Szolgáltató ingyenesen használatba ad részére egy.hu végződésű domaint, melyet természetesen az előfizetési időszak leteltét követően illetve új előfizetés nélkül sajátjaként használni nem tud.

Felhasználó a domain használatára csak az előfizetési időszak alatt, az al-domain használatára előfizetési időszak alatt és a próbaidőszak alatt is, a Szolgáltatás keretében jogosult.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldését megelőzően bármikor javítani tudja a Honlapon, a „Profil” menüpontban. Ha Felhasználó a megrendelését már elküldte és a visszaigazoló emailben vesz észre hibát rendelésével kapcsolatban, akkor haladéktalanul vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot a probléma orvoslása és a nem kívánt megrendelések teljesítésének, szolgáltatás nyújtásának elkerülése érdekében.

3.4. Megrendelés folyamata

Felhasználó az előfizetői csomagokat a kezdő oldal fejlécében található „Csomagjaink” menüpont alatt tudja megtekinteni.

Felhasználó 3 féle előfizetői csomagajánlat közül választhat (Start, Medium, Pro) és lehetősége van arra, hogy először a Start csomag 14 napos ingyenes próbaverziójának használatával megismerkedjen.

Minden először regisztráló Felhasználó számára a Szolgáltató az első megrendelés alkalmával 14 napos hozzáférést biztosít a Felhasználó részére a Start csomag ingyenes próbaverziójához, amely során a Felhasználó megismerheti a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás bizonyos tartalmi elemeit. A próbaidőszak és az előfizetési időszak alatt egy regisztrációval több saját weboldalt is létre tud hozni a Felhasználó, ezekhez a weboldalakhoz is jár a 14 napos próbaverzió a felhasználó számára.

A próbaverziót a regisztráció után a Felhasználó Honlap fejlécében található „Belépés” feliratra kattintva tudja bármikor elérni.

Előfizetést csak regisztrált Felhasználók vásárolhatnak, akkor, ha bejelentkezett a Honlapra és rákattint, az „Előfizetek” gombra. Az „Előfizetek” gombra kattintást követően a Felhasználónak először ki kell választania a megrendelni kívánt előfizetési csomagot majd a futamidőt, és a számlázáshoz szükséges adatokat megadnia. A számlázási adatok bármikor módosíthatóak a „Profilom” menüponton belül.

Ha a Felhasználó a 14 napos időtartam alatt vagy után az „Előfizetek” gombra kattint, akkor azzal a Szolgáltató által biztosított valamely csomagot megrendeli, és jelzi előfizetési szándékát a Szolgáltató felé. Ha Felhasználó az „Előfizetek” gombra kattint, akkor meg kell adnia a számlázáshoz szükséges adatokat majd ezt követően egy összesítő oldalra kerül, ahol a „Tovább” gombra kattintva az oldal automatikusan az UniCredit Bank fizetési felületére kerül átirányításra, ahol a csomag ellenértékét bankkártyával ki tudja egyenlíteni.

A megrendelés tehát az „Előfizetek” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az előfizetés sikerességéről Szolgáltató emailben és a Honlap felületén egyaránt tájékoztatja a Felhasználót.

Az előfizetői időszak kezdete a Szolgáltató által a Szolgáltatás aktiválásának a napja. A Szolgáltatás aktiválására a Szolgáltatás díjának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 3napon belül kerül sor.

3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Szolgáltató legkésőbb az ajánlat (megrendelés) megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, hogy megrendelését a rendszer rögzítette. Az automatikus visszaigazoló email Felhasználóhoz történő megérkezésével érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. Amennyiben a visszaigazoló email nem érkezik meg 48 órán belül a Felhasználóhoz, Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, vagyis nem köteles a Szolgáltatás ellenértékét megfizetni és a Szolgáltatást igénybe venni.

3.6. A szerződés létrejötte, iktatása

3.6.1. Szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség és az elektronikus úton létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Tekintettel a Honlapon kínált Szolgáltatás egyedi jellegére a Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználó ajánlatának, vagy egyes részeinek visszautasítására. Szolgáltató az ajánlat visszautasításáról a Felhasználót e-mailben értesíti.

A szerződés határozott időtartamra, a Felhasználó által megrendelt előfizetői csomag időtartamára jön létre.

Ha a Felhasználó a kifizetett előfizetési időszak vége előtt kíván a Szolgáltatás igénybevételével felhagyni alapos ok nélkül, Szolgáltató nem köteles a hátralévő előfizetési időszakra kiszámított arányos díj visszafizetésére.

3.7. Felhasználói fiók felfüggesztése, törlése

Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében felfüggeszteni, illetve a valós adatok megadásának hiányában a Szolgáltatásának használatából kizárni.

Amennyiben a Felhasználó jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét első alkalommal felróhatóan megszegi és a kötelezettségszegés nem olyan súlyú, amely a szerződés további fenntartását lehetetlenné tenné, úgy a Szolgáltató írásban figyelmezteti a Felhasználót azzal, hogy haladéktalanul, de legfeljebb 10 napon belül szüntesse meg a sérelmezett kötelezettségszegést. Ha a megjelölt határidő elteltét követően a Felhasználó a kötelezettségszegést nem szünteti, vagy ezt követően a Felhasználó újabb kötelezettségszegést követ el felróhatóan, úgy a Szolgáltató jogosulttá válik a Felhasználó fiókjának törlésére.

A Szolgáltató jogosult továbbá a Felhasználó weboldalának/honlapjának működését, ahhoz való hozzáférését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd amennyiben a felfüggesztést kiváltó ok a Szolgáltató felhívása ellenére továbbra is fennáll, Szolgáltató jogosult a tárgybeli weboldalt/honlapot törölni az alábbi indokokkal:

- Felhasználó weboldala/honlapja, illetve annak tartalma törvénybe, jogszabályba ütköző tartalmat, terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.

- Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

- ha a Felhasználó nem újítja meg előfizetését a 3.10. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően,

- Felhasználó weboldala/honlapja felületén valótlan adatokat jelenít meg.

- Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.

- Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata esetén a weboldal/honlap tartalmában vagy kódjában.

- Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.

- Kártékony programkód használata esetén.

- Tömeges – a weboldal/honlap adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.

Amennyiben Szolgáltató a fent meghatározott okokból kifolyólag Felhasználó weboldalát/honlapját törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, weboldala/honlapja tartalmát a Szolgáltatótól nem követelheti.

3.7.1. A szerződés iktatása

A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató azonban iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

3.8. A szolgáltatás díja

A Szolgáltató az általa biztosított előfizetési csomagok tekintetében a csomag tartalmától függő mértékű díjra jogosult. A Szolgáltatás keretében megrendelhető csomagok a következőek, melyeknek díja magukba foglalják az általános forgalmi adót is:

a) 30 napos előfizetés

- Start bruttó 3.429 Ft.

- Medium bruttó 5.334 Ft.

- Pro bruttó 8.128 Ft.

b) 180 napos előfizetés

- Start bruttó 18.415 Ft.

- Medium bruttó 28.575 Ft.

- Pro bruttó 43.815 Ft.

c) 360 napos előfizetés

- Start bruttó 32.766 Ft.

- Medium bruttó 51.054 Ft.

- Pro bruttó 77.851 Ft

Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, az árváltozás azonban nem befolyásolja a már leadott megrendelések után fizetendő díjak mértékét.

3.9. Fizetés

Ha a Felhasználó megrendeli a Szolgáltatás keretében valamely csomagot, Felhasználó a megrendelt csomag díját a Szolgáltató által jelen pontban meghatározottak szerint köteles bankkártyás fizetéssel megfizetni a Szolgáltató részére. Szolgáltató a csomag árának bankszámláján történő jóváírásának napján elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.

Fizetési mód

Bankkártyával: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése az UniCredit Bank Hungary Zrt. Bank bankkártyás rendszerén keresztül történik. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. kizárólag a Felhasználó által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a Bank nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak az UniCredit Bank Hungary Zrt. érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Honlap oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt Szolgáltatás árát a Szolgáltatás nyújtását megelőzően köteles megfizetni a Szolgáltató részére az 1. pontban megjelölt bankszámlára átutalással. Ezen fizetési mód választása esetén a Felhasználó mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást. Szolgáltató a megrendelt a Szolgáltatást a vételár számláján történő jóváírását követően nyújtja a Felhasználó részére.

Bármely fizetési mód választása esetén a Szolgáltatás aktiválására a Szolgáltatás díjának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 3napon belül kerül sor.

3.10. Előfizetési időszak meghosszabbítása, csomagváltás

Szolgáltató az előfizetési időszak lejárta előtt 8 nappal emailben illetve a belépést követően a Honlapon is értesíti arról a Felhasználót, hogy előfizetése hamarosan le fog járni. Az előfizetési időszak lejárata után még 7 napig elérhető a Felhasználó saját weboldalának publikus verziója (vagyis, amely a nyilvánosság számára még elérhető), azonban szerkeszteni azt már nem tudja, kizárólag csak a „Profilom és a „Weboldalaim” menüpontot éri el. A 8. napon már a publikus verzió sem érhető el.

Ha nem kerül sor újabb előfizetésre, Szolgáltató a Felhasználó saját weboldalát illetve annak tartalmát még 30 napig megőrzi és csak az előfizetési időszak lejáratát követő 38. napon töröli véglegesen. Ilyen esetben csak a weboldal kerül törlésre, azonban a felhasználói fiók nem, hiszen annak törlését kizárólag a Felhasználó tudja törölni a 3.1.1. pontban meghatározottak szerint.

Ha a Szolgáltató az igényelt Szolgáltatás nyújtására a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Felhasználó nem fizette be a Szolgáltatás igénybevételére jogosító és esedékes díjakat. Ha a Felhasználó az előfizetési időszak leteltét követő 7 napig használja még a Szolgáltatást, de ha a 7 nap alatt úgy dönt, hogy egy újabb időszakra előfizet, akkor az újabb előfizetési időszak annyi nappal kevesebb lesz, amennyivel - a rendelkezésére álló 7 napos mintegy várakozási időszak alatt - később fizetett elő az újabb csomagra. Például Felhasználónak lejár az előfizetése és a 7 napos várakozási időszak alatt úgy dönt, hogy az 5. napon mégis előfizet, azonban ez esetben egy 30 napos előfizetés esetén az új előfizetési időszak nem 30 nap, hanem 30-4 azaz 26 nap lesz. Ez a rendelkezés az összes előfizetői időszakra érvényes.

Felhasználó az előfizetésének meghosszabbítására irányuló szándékát „Profilom/Weboldalaim” menüponton belül tudja jelezni a Szolgáltató felé a ”Hosszabbítás” gombra kattintva.

Az újabb előfizetési időszak díjának kiegyenlítésére a 3.9. pontban meghatározott feltételek megfelelően irányadóak.

Felhasználó az előfizetési időszak alatt illetve annak leteltét követően is jogosult arra, hogy csomag előfizetést váltson, tehát nem köteles ugyanazt az előfizetői csomag megrendelni vagy tovább használni. Felhasználó a csomagváltási szándékát a „Profilom/Weboldalaim” menüponton belül tudja jelezni a Szolgáltató felé, a ”Csomagváltás” gombra kattintva.

4. Felmondási Jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó).

Céges vásárlókat a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet alapján, a 14 napon belüli felmondási jog nem illeti meg.

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

Fogyasztót azonban nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Ha a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezését nem adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a 14 nap lejártát megelőzően nyújtsa részére, akkor a Felhasználót megilleti a felmondás joga. Ez esetben a Felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Felhasználó felhasználhatja a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető felmondási nyilatkozat - mintát is. Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 14 naptári nap lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Ha a Felhasználó beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően él felmondási jogával, a Felhasználó köteles egy a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére. A Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ÁSZF-ben az adott Szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki a Szolgáltató. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

A Szolgáltató tehát követelheti az ésszerű költségeinek megtérítését, ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és a Fogyasztó gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Felhasználó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Szolgáltató követelheti ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

5. Szavatosság

Felhasználó a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, vagyis a rendszer használatához szükséges szoftver és egyéb anyagok letöltésétől számítva. A szavatossági idő fogyasztói szerződések esetén 2 év.

Ha Felhasználónak a szoftver működésével kapcsolatban bármilyen problémája van, akkor megilleti az a jog, hogy azt a Szolgáltatónak kijavításra visszaadja vagy elálljon a szerződéstől illetve árleszállítást kérni.

Ha a szoftver kijavítása nem vezet eredményre, a probléma továbbra is fent áll, és a Felhasználó az elállási jogát gyakorolja, abban az esetben a Szolgáltató köteles az eredeti állapotot visszaállítani és a Felhasználónak a kifizetett díjat visszafizetni.

Jogszavatosság. A Szolgáltató garantálja, hogy a Honlapon keresztül értékesített Szolgáltatást jogosult értékesíteni, arra harmadik személynek nem áll fent olyan joga, és nincs olyan jogosultsága, amely Szolgáltatás jelen feltételek szerinti felhasználását kizárná vagy korlátozná.

6. Hibabejelentés

Hibabejelentésre az info@wezzpage.hu email címen van lehetősége a Felhasználónak.

Hibabejelentés esetén a bejelentő levélnek tartalmaznia kell a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket.

A bejelentett hiba tekintetében Szolgáltató ügyfélszolgálata 48 órán belül visszajelzést küld Felhasználó részére, és lehetőség szerint 48 órán belül meg is kezdi a hibaelhárítást.

7. Felelősség

Szolgáltató a webtárhely, illetve a szoftver nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Szolgáltató szintén nem felel a Felhasználó egyedi weboldalához/honlapjához kapcsolódó, esetlegesen elmaradt haszonért.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa kialakított egyedi weboldal/honlap tartalmának kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben a Felhasználó feladata.

Szolgáltató a Felhasználó regisztrált egyedi weboldalán/honlapján történő esetleges értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a Felhasználó potenciális vásárlóival, azokkal kizárólag Felhasználó áll szerződéses jogviszonyban.

A Felhasználó egyedi weboldalán/honlapján keresztül lebonyolított kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és az adott vevő, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

Felhasználó köteles minden, a weblap/honlap üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat a weboldala/honlapja adminisztrációs felületén beállítani.

Amennyiben a Felhasználónak jelen szerződéssel kapcsolatos valamilyen jogának, vagy kötelezettségének teljesítéséhez, illetve az egyedi weboldal/honlap működtetéséhez valamilyen közigazgatási engedély, vagy egyéb engedély, hozzájárulás szükséges, úgy ennek beszerzése – saját költségén – a Felhasználó feladata. Ugyanezen szabály alkalmazandó, amennyiben az Felhasználónak jelen szerződéssel kapcsolatos valamilyen jogának, vagy kötelezettségének teljesítéséhez, illetve az egyedi weboldal/honlap működtetéséhez valamilyen jogcselekmény elvégzése szükséges (pl.: közösségi adószám beszerzése, munkavállalóinak társadalombiztosítás szempontjából történő bejelentése, stb).

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa létrehozott egyedi weboldalán/honlapján reklámtevékenységet végez, úgy köteles a mindenkor hatályos reklámjogi jogszabályok – így különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény – rendelkezéseit betartani.

Amennyiben a Felhasználó a fentiekben meghatározott valamely kötelezettségének nem tenne eleget, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókját felfüggeszteni és hozzáférését korlátozni.

A fentiekre tekintettel Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem tartalomszolgáltatás, hanem csak és kizárólag tárhely szolgáltatás, erre tekintettel a Felhasználó egyedi weboldalán/honlapján elhelyezett tartalmakért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ezzel összefüggésben keletkezett valamennyi igény tekintetében harmadik személyekkel szemben a Felhasználó köteles helytállni.

Tilos a Felhasználónak tevékenysége során harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét megsérteni, az érvényes jogszabályi előírásokat megszegni, tevékenységet egyéb jogellenes módon, vagy eszközzel végezni.

Tilos a jelen szerződés szerinti tevékenység visszaélésszerű vagy jogellenes folytatása, így például tisztességtelen piaci magatartás tanúsítása, jogellenes reklám használata, engedélyköteles tevékenység engedélynélküli végzése, vagy egyéb jogellenes magatartás tanúsítása.

Különösen tilos a Szolgáltatóról vagy Szolgáltatásáról valótlan, hamis vagy megtévesztő adatokat terjeszteni, vagy ilyen adatok közzétételében, megalkotásában közreműködni.

Az egyedi weboldalon/honlapon található tartalmak és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel.

7.1. Felhasználó saját weboldalára vonatkozó tartalmi korlátozások

Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy olyan weboldal létrehozásához vagy fejlesztéséhez nem veheti igénybe a Szolgáltatást, amelyek – ideértve, de nem kizárólagosan - a következő tartalommal bírnak

- Felnőtt tartalommal, vagyis 18. életévüket be nem töltött kiskorúak számára tiltott tartalommal bíró oldalak,

- Szerzői jogokat sértő oldalak: amennyiben Felhasználó mégis a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakat (pl.: tanulmány, vers, honlap, grafika, zenemű, film vagy más irodalmi, tudományos, művészeti alkotás, stb.) helyez el a honlapján, illetve tesz elérhetővé az egyedi weboldalán/honlapján, úgy köteles a szerzői jog jogosultjának vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni és azt a Szolgáltató felhívására a Szolgáltatónak haladéktalanul bemutatni,

- SPAM-ek tömeges küldésére szolgáló oldalak, melynek célja kizárólag adatbázisépítés,

- Piramisjátékok szervezésével és lebonyolításával foglalkozó oldalak,

- mások személyiséghez fűződő jogait sértő,

- olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket tartalmaz az oldal, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására,

- amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra,

- súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki,

- becsmérlők vagy megalázó tartalmúak,

- faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak,

- egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak,

- elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek,

- bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják,

- bűncselekményre felbujtást;

- szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket tartalmazó oldalak.

Felhasználó továbbá nem jogosult arra, hogy a Szolgáltatást tovább értékesítse a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül harmadik személy részére illetőleg nem használhatja a Szolgáltatást arra, hogy harmadik személy megbízásából a Szolgáltatás igénybevételével tervezzen a harmadik személy részére weboldalt.

Ha Felhasználó a jelen pontban meghatározott korlátozást megszegi, Szolgáltató jogosult a 3.7. pontban meghatározottak szerint a fiók törlésére.

8. Jogérvényesítési Lehetőségek

Panaszügyintézés helye, módja

Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím:

2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11.

Telefonszám:

+36 70 408 1400

E-mail:

info@wezzpage.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

9. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 15 naptári nappal Honlapján közzéteszi, erről a Felhasználót közvetlenül is értesíti.

Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, jogosult az előfizetői szerződést 15 napos felmondási idő figyelembe vétele mellett - a szolgáltatási díjnak az felmondás napját követő előfizetői időszakra vonatkozó visszatérítési igény mellett - felmondani.

Amennyiben a Felhasználó a fenti időszakon belül felmondási jogát nem gyakorolja, a módosított rendelkezések az értesítést követő 16. napon hatályba lépnek a Felhasználóval szemben.

10. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, Szolgáltatáson előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más Domain név alá helyezze át.

10.1. Támogatott böngészők, és azok verziói:

- Internet Explorer 11+
- Mozilla Firefox 30+
- Google Chrome 36+
- Opera 21+
- Safari 7+

Amennyiben a Felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a Szolgáltató nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.

Szolgáltató garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 97%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 1-2 nap leállási lehetőséget biztosít a Szolgáltató szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

10.2. Szerzői jog

A Honlap és a Szolgáltatás szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Tehát a Honlap, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.

A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, az www.wezzpage.hu domain nevére, az ehhez tartozó al-domainekre, al-oldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.06.24.